Üldinfo

Kunda Muusikakooli missioon: MUUSIKALISE HARITUSE KUJUNDAMINE KUNDA LINNAS JA ÜMBRUSKONNAS.

Põhiväärtuseks on M U U S I K A:

 • M eeldiv õhkkond
 • U uendusmeelsus
 • U saldusväärsus
 • S uur pühendumus
 • I ndividuaalne ja innustav lähenemine õpilastele
 • K oostöö
 • A reng ja teadmised

Kunda Muusikakool loob võimalused muusikalise põhihariduse omandamiseks ja muusika-alaseks koolituseks. Muusikakooli lõputunnistuse saab 7. klassi lõpetamisel, noorema astme lõputunnistuse 4. klassi lõpetamisel. Õppetöö muusikakoolis toimub tavakooli tööst vabal ajal.

ÕPPEKAVAD

(kinnitatud õppekavad Eesti Hariduse Infosüsteemi lehel www.ehis.ee: sisenen avalikku vaatesse/ otsing: Kunda Muusikakool):

 • MUUSIKALINE EELKOOL (eelharidus) – õppeaeg 1-2 aastat
 • VABAÕPE

Põhiõppe SÜVAÕPPE õppekavad:

 • AKORDION
 • KLAVER
 • PUHKPILLID (saksofon, klarnet, plokkflööt, flööt, trompet, metsasarv)
 • VIIUL
 • LÖÖKPILLID
 • KITARR
 • MANDOLIIN

Õppeaeg 7 aastat (noorem aste 4 aastat, vanem aste 3 aastat).

Põhiõppe ÜLDÕPPE õppekavad:

 • KITARR
 • AKORDION
 • LÖÖKPILLID
 • KOORIKLASS (alates 2017/18. õa LAULMINE) – Peaaine on laulmine, õpetamise vormiks grupitunnid ja individuaaltunnid, kohustuslikuks lisapilliks klaver (erandkorras ka mõni teine pill)
 • KLAVER (alates 2017/18. õa)

Üldõpe võimaldab pilliõpinguid väiksemate muusikaliste eeldustega või väiksemat koormust vajavatel õpilastel – õppekava on lihtsustatud. See ei takista üldõppe õpilaste osalemist konkurssidel ja olemast võrdväärne või parem süvaõppe õpilastest. Õppeaeg 7 aastat (noorem aste 4 aastat, vanem aste 3 aastat).

Kunda Muusikakoolis tegeletakse erinevates koosseisudes ansamblimänguga. Muusikakooli ruume kasutavad prooviruumidena vokaal-instrumentaalansambel “FANTAASIA” (www.facebook.com/AnsambelFantaasia), mille liikmed on tänaseks juba gümnaasiumi lõpetanud ning Kunda Linnaorkester (www.facebook.com/Kunda-Linnaorkester).

2017./2018. õa novembri seisuga on muusikakoolis 58 õppijat, neist süvaõppes 38, üldõppes 10,  eelkoolis 6, vabaõppes 4.

Õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini, õppetöö 35 õppenädalat.

Õppeaasta on jaotatud kolmeks trimestriks:

 1. trimester – 01. september – 30. november
 2. trimester – 01. detsember – 28.(29.) veebruar
 3. trimester – 01. märts – õppeaasta lõpuni mais (juuni).

Vaheajad on paralleelselt tavakooli vaheaegadega.