Noorem aste

Põhiõppe 1. – 4. klass

Vastuvõtt musikaalsuskatsete alusel, eelkooli edukalt läbinutel ja õpetaja soovitusega ei ole katsed kohustuslikud. Õppeaeg 4 aastat.

SÜVAÕPE on õpilastele, kes soovivad ja suudavad õppida mahukama, enam harjutamist nõudva õppekava järgi.

Minimaalne nädalatundide arv:

 • põhipillitund – 2 tundi
 • solfedžo – 2 tundi
 • koosmusitseerimine alates 3. klassist– 0,5 tundi (20 minutit)
 • lisapillina klaver ehk üldklaver alates 3. klassist – 0,5 tundi  (puhkpillidel, viiulil, akordionil, kitarril, mandoliinil, löökpillidel)
 • noodilugemine alates 3. klassist (klaver, akordion, vajadusel ka teistel) – 0,5 tundi
 • muusikalugu alates 4. klassist – 1 tund

ÜLDÕPE

Pilliõppes võimaldatakse üldõpet neile, kes soovivad muusikakoolis õppida vähem harjutamist ja õppimist nõudvate ainekavade järgi või kes on väiksemate musikaalsete võimetega.

Minimaalne nädalatundide arv:

 • põhipill – 2 tundi
 • solfedžo – 2 tundi, alates 3. klassist – 1 tund
 • muusikalugu alates 4. klassist – 1 tund

Õpilastele võimaldatakse õppeaja vältel üle minna üldõppekavalt süvaõppekavale ja vastupidi lapsevanema avalduse või õppenõukogu otsuse alusel.

Üldõppe pilliõppe ja kooriklassi solfedžo toimub üldõppe õppekava alusel alates 3. klassist (võib jätkata ka süvaõppe solfedžos).

Minimaalne nädalatundide arv laulmises (endine kooriklass):

 • peaaine laulmine – 2 (-3) tundi
 • solfedžo – 2 tundi, alates 3. klassist – 1 tund
 • lisapill (klaver) – 1 tund
 • muusikalugu alates 4. klassist – 1 tund
 • individuaalne soololaul alates 3. klassist – 0,5 tundi