Õpilaste kodukord

KINNITATUD Kunda Muusikakooli direktori 17. jaanuari 2011 käskkirjaga nr 1-3/ 3

 • Käitun teistega nii, nagu tahan, et minuga käitutakse. Tunnen käitumisnorme ja häid kombeid. Suhtun lugupidavalt kõikidesse õpetajatesse ja teistesse kooli töötajatesse.
 • Olen viisakas, tervitan alati õpetajaid, kaasõpilasi ja koolis viibivaid külalisi. Tervitan kõiki tuttavaid ka väljaspool kooli.
 • Riietun koolitööks puhtalt ja korralikult, pidulikel puhkudel ja kontsertidel esinemiseks sobivalt.
 • Kasutan koolimajas vahetusjalatseid, mis ei määri ega triibuta põrandat.
 • Muusikakooli päevik on mul alati koolis kaasas. Päevikusse kannan oma kodused ülesanded ja muu koolikorraldusliku informatsiooni, õpetaja märgib sinna ülesanded ja hinnangu minu tööle.
 • Täidan kodused ülesanded ja jälgin õpetaja juhiseid. Pean kinni kokkulepetest ja tähtaegadest.
 • Kõik õppevahendid võtan alati kaasa, nende puudumine häirib õppetööd. Mobiiltelefoni lülitan tunni ajaks välja või hääletule režiimile.
 • Garderoobi paigutatud rõivaste taskutesse ei jäta ma raha, võtmeid ega muid väärtuslikke esemeid.
 • Treppidel ja koridorides liigun rahumeelselt. Ma ei jookse ega roni trepil, ei lase liugu ega ripu käsipuudel. Ma ei tõukle ega karju, ei sõida rulluiskudega koridoris.
 • Olen aus ja abivalmis, põlgan teiste mõnitamist ja kiusamist.
 • Ma ei hiline tundidesse ega häiri kaasõpilasi.
 • Koolist puudumisel teatan eelnevalt sellest õpetajale või kooli telefonil. Pikemaajalise puudumise korral esitan tõendi.
 • Õppematerjale, noote ja laenutatud pilli hoian hoolega, sest tean, et kõigel on hind. Hoian heaperemehelikult ka oma koolimaja, mööblit ja muid kooliruumides asuvaid asju. Prahi viskan alati prügikasti.
 • Kodukorra järgimine on minu käitumishinde aluseks. Kodukorra eiramisel võib kool kasutada üht või mitut järgmist mõjutusmeedet: suuline märkus; kirjalik märkus päevikusse; käitumishinde alandamine (käitumise arutamine õppenõukogus); lapsevanema suuline või kirjalik teavitamine; kirjalik noomitus. Ebakõlbeliselt käituva õppuri võib õppenõukogu otsusel koolist välja arvata.
 • Kui toon kooli kaasa sõbra, siis vastutan ka selle eest, et sõber täidab kodukorda.
 • Kõigi murede, soovide, ettepanekute ja küsimustega võin alati pöörduda õpetajate või teiste kooli töötajate poole, sest muusikakoolis arvestatakse minuga alati.